תונומת ףוסיא

הדצמ הדובע תונחמ

םדקתמ ןומיא - תונוריט

תעפי - רחשה תלייא

םילויט תחטבא

דוד רמשמ

(סליטס) םילויט

יתור

(סליטס) הביבא

םישגפמ
 

דדוע
 

תידוהי
 

הרש